முதுகலையாசிரியர்கள் நேரடி நியமனம் - 2010-11ஆம் ஆண்டு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் – பணி நியமனம் பெற்று முதுகலை ஆசிரியர்கள்/உடற்கல்வி இயக்குநர்களாக பணிபுரிபவர்கள் – முறையான நியமனமாக முறைப்படுத்தி ஆணை வழங்குதல்

முதுகலையாசிரியர்கள் நேரடி நியமனம் - 2010-11ஆம் ஆண்டு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் – பணி நியமனம் பெற்று முதுகலை ஆசிரியர்கள்/உடற்கல்வி இயக்குநர்களாக பணிபுரிபவர்கள் – முறையான நியமனமாக முறைப்படுத்தி ஆணை வழங்குதல்.

பள்ளிக்கல்வி சார்நிலைப்பணி – முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் (அனைத்து பாடங்கள்) நேரடி நியமனம் - 2011-2012-ல் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் – முறையான நியமனமாக முறைப்படுத்தி ஆணை வழங்குதல்.

பள்ளிக்கல்வி சார்நிலைப்பணி – முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் (அனைத்து பாடங்கள்) நேரடி நியமனம் - 2011-2012-ல் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் – முறையான நியமனமாக முறைப்படுத்தி ஆணை வழங்குதல்.

G.O | G.O NO:306 SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT DATED.23.10.2013 - 15% REMUNERATION RAISED FOR ALL GOVT EXAMINATIONS - TEACHING & NON-TEACHING STAFFS ORDER - DSE G.O DOWNLOAD.

G.O | G.O NO:306 SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT DATED.23.10.2013 - 15% REMUNERATION RAISED FOR ALL GOVT EXAMINATIONS - TEACHING & NON-TEACHING STAFFS ORDER - DSE G.O DOWNLOAD.


G.O | TET | Relaxation of 5% mark - mimimum 82/150 is eligible - TET G.O DOWNLOAD .

G.O | TET | Relaxation of 5% mark - mimimum 82/150 is eligible - TET G.O DOWNLOAD .


G.O No. 165 Dt: May 21, 2012 | ஓய்வூதியம் - அரசு ஊழியர்களின் திருமணமாகாத / விவாகரத்தான / விதவை மகள்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதற்கும் குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்குவது - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.

G.O No. 165 Dt: May 21, 2012 | ஓய்வூதியம் - அரசு ஊழியர்களின் திருமணமாகாத / விவாகரத்தான / விதவை மகள்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதற்கும் குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்குவது - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.


G.O No. 325 Dt: November 28, 2011 | ஓய்வூதியம் - அரசு ஊழியர்களின் திருமணமாகாத / விவாகரத்தான / விதவை மகள்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதற்கும் குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்குவது - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.

G.O No. 325 Dt: November 28, 2011 | ஓய்வூதியம் - அரசு ஊழியர்களின் திருமணமாகாத / விவாகரத்தான / விதவை மகள்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதற்கும் குடும்ப ஓய்வூதியம் வழங்குவது - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.


D.T.ED EQUAL TO PLUS TWO G.O | பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற பின்னர் இரண்டு ஆண்டு ஆசிரியர் பட்டயப் பயிற்சி பட்டய சான்று (DIPLOMA IN TEACHER TRAINING), மேல்நிலைக் கல்விக்கு(+2) இணையாக கருதி தமிழக உத்தரவு.

பொது பணிகள் - இணை கல்வித் தகுதி நிர்ணயம் - பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற பின்னர் இரண்டு ஆண்டு ஆசிரியர் பட்டயப் பயிற்சி பட்டய சான்று (DIPLOMA IN TEACHER TRAINING), மேல்நிலைக் கல்விக்கு(+2) இணையாக கருதி தமிழக உத்தரவு.


Section 22 - Tamil Nadu Ministerial Service.

Section 22 - Tamil Nadu Ministerial Service .


Section-19 - Tamil Nadu Basic Service.

Section-19 - Tamil Nadu Basic Service.


Tamil Nadu State and Subordinate Services Rules.

Tamil Nadu State and Subordinate Services Rules.